Doorgaan naar hoofdcontent

Grote VERZOENDAG, Yom KIPPURIM

 


Yom Kippur

Yom Kippurim of ook wel genaamd ‘de grote verzoendag’,  is een dag welk God heeft bepaald. Het Hebreeuwse woord staat in het meervoud omdat het onder andere meerdere verzoendagen zijn. Deze dag is 1 van de extra Shabbatten, en dit jaar 2022 valt Yom Kippurrim op Donderdag avond 06 Oktober 18.00 uur tot en met Vrijdagavond 07 Oktober 18.00 uur . Dit jaar dus 2X Shabbat (1X extra en 1X weekse) achter elkaar wat bij de Bijbel bekend staat als een grote Shabbat.

 Omdat van de 12 stammen, alleen aan de stam Judah door Jacob werd geprofeteerd, dat zij niet zonder een wetgever en scepter zouden zijn, zijn Gods feesten doorgaans alleen door hun gevierd en staan zo in de wereld bekend als Joodse feesten, terwijl dit dus Gods feesten zijn.  Onder andere te vinden in Leviticus 23, en nee daar vallen de heidense feesten die de hele wereld vieren onder andere kerst en pasen  zeker niet onder. PS denk niet dat het goed te praten is door te zeggen dat je het voor God doet, dat is de rebelse manier van; ‘ik doe wat ik vind dat goed is en God schikt zich daar maar aan’. Het grote voorbeeld is de gouden kalf, men deed dat ter ere van JHWH, wat denkt u; vond JHWH dat ook?

 Wat is nu de bedoeling van Gods feesten of zoals de Bijbel ze noemt ‘Moadiem’?

Er zijn 7 Moadim waarvan 3 feesten, Yom Kippurim is een Moadim maar valt schriftelijk gezien niet als 1 van de drie feesten welke Ongezuurd brood, weken en loofhutten feest zijn. Door de eeuwen heen van vele Joodse onderzoekers tot en met cultuur invloeden, zijn er bepaalde gebruiken bij de feesten gekomen die soms een geheim vertellen en soms ballast zijn omdat God die niet heeft bepaald. Interessant genoeg zijn er bepaalde elementen te zien in wat het huidige Judaisme doen als traditie op deze dag, in verhouding met wat de Messias heeft gedaan of gaat doen en of wat er nog gaat gebeuren. Ironisch genoeg herkennen ze zelf niet dat wat ze doen het een repetitie is van wat er straks komt. Maar de zogenaamde kerk denkt gemiddeld dat wat de Joden doen Joodse feesten zijn en missen dit gegeven ook totaal.

 Wat is nu eigenlijk Yom Kippurim => Yehoshua HaMashiach (Jezus) Yeshua Christus) heeft voorzien in onze verzoening: "... Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.(Rom. 3:23-24) .

God heeft Zichzelf / Hem gegeven als een offer van verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Yeshua’s dood overstijgt en vervangt het ritueel van verzoening in de Joodse Tempel, Hij is de letterlijke vervulling van wat de Joden 1500 jaar in de tempel jaarlijks deden. Hij is letterlijk zowel het zondeoffer en de weggestuurde geit van Yom Kippurim.


Het boek Hebreeën legt de ceremonies van de Grote Verzoendag uit als een beeld van het verzoenend werk van Christus. Yeshua is onze hogepriester en het bloed van stieren en bokken wordt gezien als symbool van Zijn op Golgotha vergoten bloed. Zoals de hogepriester in het Oude Testament in het Heilige der Heiligen binnen ging met het bloed van zijn (slacht)offer, zo kwam Jezus de hemel binnen om voor de Vader te verschijnen ten behoeve van Zijn volk (Hebr. 9:11-12).


Het ontwerp van de tabernakel in het Oude Testament was voor een deel bedoeld om Israël te leren dat de zonde de toegang tot Gods aanwezigheid belemmert. Alleen de hogepriester, en hij alleen kon slechts één keer per jaar het Heilige der Heiligen binnengaan, en dan niet zonder het bloed van het dier dat hij geofferd heeft om zijn zonden te verzoenen (Hebr. 9:7). Het boek Hebreeën vermeldt dat de Levitische offeranden alleen de reiniging van het vlees kunnen bewerkstelligen. Ze reinigen de zondaar ceremonieel, maar ze kunnen niet de innerlijke reiniging bewerkstelligen, de eerste vereiste voor gemeenschap met God. Net zoals de hogepriester zonder zonde moest zijn om het Heilige der Heiligen binnen te gaan en in leven blijven, zo moest Yeshua zonder zonde zijn om verder te leven nadat Hij het graf binnen was gegaan. Aangezien zonde overtreding is van de wet en niets anders dan overtreding van de wet, is dit meteen HET gegeven dat Yeshua niets deed dan de wet. Waarna Hij zegt aan diegene die bij Hem willen horen; "Doe Gij evenzo"


Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de rode koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!”(Hebr. 9:11-14).


De hogepriester moest elk jaar zondoffers brengen voor zijn eigen zonden en die van het volk. Deze offers werden elk jaar herhaald en diende als een herinnering dat volmaakte verzoening nog niet was gebracht. Jezus, echter, heeft door Zijn eigen bloed eeuwige verlossing voor Zijn volk bewerkstelligd. (Hebr. 9:12). Let OP: Hij stierf om zo het werkelijke offer in te vullen wat jaarlijks moest worden herhaalt omdat het geslachte offer dood was en bleef. Hij echter stond op uit de dood!!

De offers die in het Oude Testament gebracht werden, dienden als beeld en profetie naar Yeshua, die door Zijn offer dat een betere was, het geweten reinigt van dode werken. (Hebr. 9:13-14). Maar Hij vervulde alleen het Zonde offer, de rest van de offers blijven bestaan maar kunnen nu alleen niet worden gedaan omdat er geen gewijde altaar is.
God bepaalt altijd wat een acceptabel offer was en is en wat niet. Uiteindelijk gaf Hij zijn Zoon,

het Lam van God, als het offer voor de zonden van de wereld. (Johannes 1:29; 3:16).

Onze Hogepriester: Het Lam van God

Op het moment dat Yeshua stierf, scheurde het voorhangsel van de Tempel in tweeën, van boven naar beneden (Matt. 27:50-51). De aarde beefde. Deze gebeurtenis is belangrijk omdat  op dat moment Jezus werd aangesteld als zijnde de nieuwe Hogepriester en Lam van God. Het was niet langer nodig om jaarlijks een offer te brengen voor onze zonden; in plaats daarvan heeft Hij eens en voor altijd voor ons betaald. Jezus is op een nieuwe en levende wijze de hemel binnen gegaan, de ware Heilige der Heiligen, waar Hij voor eeuwig leeft om voorbede te doen voor Zijn volk.
De gelovige hoeft niet op een afstand te blijven staan zoals de Israëlieten dat vroeger deden, maar mogen nu, door Christus, naderen tot de echte Troon van Genade! Ja, het is nu voor ieder van ons mogelijk om rechtstreeks toegang tot God te hebben door het bloed van Yeshua HaMashiach (Jezus Christus)!


De twee bokken
Na het reinigen van de heilige plaats en het brandofferaltaar met het bloed van de jonge stier, ging de Hogepriester naar de oostelijke kant van de voorhof aan de voorkant van de Tempel. Tegenover hem stonden twee identieke bokken. Er was een doos met loten speciaal voor deze ceremonie ontworpen. In de doos waren twee tabletten (loten). Een droeg de naam "voor God," de andere "voor Azazel" (de zondebok). De hogepriester schudde de doos en trok de loten en legde één lot op elke bok. De bok die "voor God" bestemd was, werd geofferd. De hogepriester legde zijn handen op de kop van de bok die bestemd was "voor Azazel" en beleed de zonden van Israël over het dier. De zondebok droeg symbolisch de zonden van het volk Israël weg. Deze bok, in de volksmond de zondebok, werd vervolgens naar de woestijn verdreven.
Op dezelfde manier werd Yeshua bij Pilatus gebracht en stond Hij voor de mensen. Hij stond  toen juist op het punt om voorgeleid te worden terwijl Hij de ongerechtigheden van het volk droeg. Deze twee bokken waren nodig voor één offerande (Lev. 16:7,8). Beide offers werden vervuld in de dood en opstanding van Messias Yeshua. Hoe kan opstanding worden uitgebeeld in een offer? Door twee dieren te nemen, één werd gedood, de andere werd vrijgelaten, een symbool van 'Jezus' dood en opstanding.


Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEERE plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEERE en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok (voor Azazel) te zijn, moet levend voor het aangezicht van de HEERE geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok (voor Azazel) de woestijn in te sturen” (Lev. 16:7-10).


“Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het aangezicht van de HEERE is, en er verzoening over doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de horens van het altaar strijken. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn in sturen.” (Lev. 16:18, 22).


De mensen waren verdrietig omdat ze meer en meer gingen beseffen dat het offer van Yom Kippur niet de macht had om hun zondige hart te reinigen. In dat zelfde jaar begon Yeshua Zijn bediening, hetzelfde jaar dat het bloed van stieren en bokken niet meer geaccepteerd werd als offer voor de verzoening van zonde!


Profetische betekenis van deze periode vanaf 1 Ethanim

 

1 Ethanim                  Yom Teruah Bazuinendag                 dag des Heren

10 Ethanim                Jom Kippurim Verzoendag                           Het werkelijk volmaakte offer.

15-22 Ethanim          Sukkoth Loofhutten                             God woont tussen de mensen

 

5 dagen dus na deze dag begint het 3de en laatste Feest van God Sukkoth.

Net als alle andere feesten heeft dit feest een betekenis en invulling met het Volk Israël in de tijd van Mozes, het volk Israël in de tijd van Yeshua op aarde, en de toekomstige gebeurtenissen van het volk van Israël, de zogenaamde eindtijd.

 Het is verder van belang te weten dat deze feesten ook gevierd werden door Yeshua en Zijn discipelen, ook nadat Hij dood was gegaan en weer opgestaan en gevierd zullen worden als Hij terug is gekomen. Met de mensen die het zullen proberen uit te leggen dat het voorbeeld wat Hij en de Bijbel continu hebben laten zien niet hebben opgevolgd omdat de kerk heeft gezegd dat het zogenaamd voorbij was gegaan, maar straks dan toch weer gedaan moet worden, heb ik medelijden, vandaar dat ik uiteindelijk deze studie blog ben begonnen.

Want als die dag is gekomen dat Hij naar onze handel en wandel vraagt en kijkt, hoop ik ver af te staan als die mensen voor de levende God zullen staan en ontdekken dat Hij werkelijk De ENE is die was, is en komen zal, onveranderlijk in Woord en Daad, en het ironische is dat de meeste zelfs hun hele leven hebben gezegd dat Hij dat is, maar het dus niet hebben geloofd of naar gehandeld.

Wij zijn de laatste generatie die leven in de laatste tijd. Hij schiep 6 dagen en daarna de 7de Shabbat, Wij leven in het 6000ste  jaar en straks breekt de duizend jaar Shabbat aan, bekend als 1000 jaar vrede rijk waar Hij ook van zegt kom in mijn rust (Shabbat), Hij gaf vanaf het begin de principes van wat wij zullen beleven, we leven nu nog in Zijn genade tijd maar die stopt zodra we Hem terugzien. Nu kan je nog kiezen ook dat is nooit veranderd, kies voor Hem ,Zijn zegen, Zijn leven, dan zal je geheel tot je doel komen waarvoor een ieder is gemaakt en zal je alle schatten zien die Hij voor je heeft. Als je vragen hebt hieromtrent zal ik zo goed als mogelijk, die beantwoorden, Je staat niet alleen. Of kies niet, in ieder geval zijn er vele vele anderen die dat niet doen, maar dan sta ik hopelijk niet naast je als je je ‘beloning’ ontvangt.

 Dit gegeven is tevens de reden dat ik altijd afsluit met;

 

Lees uw Bijbel, volg Hem na en bepaal uw doel.

 

Shalom Raymond

Reacties